Pravna obvestila

                                                                    IZJAVA ZAVAROVALNEGA POSREDNIKA IN ZAVAROVALCA

Na podlagi 551. člena in v povezavi s 545., 550., 553., 554. členom Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 ZZavar-1) in z željo po zaščiti vaših interesov kot zavarovalca vas obveščamo, da:

1. Zavarovalni posrednik:

 • ima zavarovalni posrednik Nikolaj Lavrih, veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki ga je pridobil od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-2067/04-4, z dne  07. 12. 2004, ki je na vpogled v registru zavarovalnih posrednikov;
 • ima zavarovalna posrednica Nika Ciman, veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki ga je pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 40110-310/2013-4, z dne 26. 02. 2013, ki je na vpogled v registru zavarovalnih posrednikov.

NI-BO Zavarovalno posredniška družba d.o.o. na podlagi drugega odstavka 562. člena in  v povezavi s tretjim odstavkom 561. člena ZZavar-1 vodi register zavarovalnih posrednikov.

2. Posle zavarovalnega posredovanja opravljamo na podlagi pogodbe z posredniško družbo:

  • NI-BO Zavarovalna posredniška družba d.o.o., ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja, ki ga je pridobila od Agencije za zavarovalni nadzor pod številko 30220-2326/02-4-BM iz dne 06. 11. 2002 in je na vpogled v registru zavarovalno posredniških družb.
  • Sedež zavarovalno posredniške družbe je Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana.
  • Deluje na lokacijah: PE LJUBLJANA: Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana; PE NOVA GORICA: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici

3. Delujemo za zavarovalnice.

4. Seznanjamo vas, da:

 • v NI-BO Zavarovalno posredniški družbi d.o.o. ne opravljamo posle zavarovalnega posredovanja kot odvisni zavarovalni posrednik, temveč kot neodvisni in s tem ščitimo interese zavarovalca skladno z zakonskimi obveznostmi iz 551. člena ZZavar-1.
 • je na podlagi druge točke drugega odstavka 551. člena ZZavar-1 NI-BO Zavarovalna posredniška družba d.o.o dolžna za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti. Takšna omejitev lahko izhaja iz izrecnega naročila zavarovalca ali narave samega zavarovanja.
 • skladno z 554. členom ZZavar-1 zavarovalni posrednik nima pravice od zavarovalca zahtevati plačila provizije oziroma kakršnegakoli drugega plačila, če ni s posredniško pogodbo, sklenjeno z zavarovalcem, izrecno pisno drugače dogovorjeno. Če je s posredniško pogodbo iz prejšnjega stavka izrecno pisno dogovorjeno, da ima zavarovalni posrednik pravico do provizije, pridobi pravico do provizije, ko začne veljati zavarovalna pogodba, pri sklenitvi katere je posredoval.
 • smo člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZZPS). Člani ZZPS delujemo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev.

5. Izjavljamo, da:

 • niti zavarovalno posredniška družba niti jaz nimam neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice in
 • zavarovalnice nimajo neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalno posredniške družbe.

6. Nasprotje interesov

Na podlagi 553. člena ZZavar-1 sporočamo, da NI-BO Zavarovalna posredniška družba d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki bi lahko vplivale na nepristranskost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca.

7. Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-l urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju:
V NI-BO Zavarovalni posredniški družbi d.o.o. si prizadevamo za zadovoljstvo zavarovalcev, nenehno izboljševanje kakovosti poslovanja in za strokovno in korektno opravljanje zavarovalnih storitev. Ob tem se tudi zavedamo, da pri poslovanju lahko pride tudi do trenutkov, ko so naša ravnanja ali odločitve drugačna od tistih, ki jih potrošniki zavarovalnih storitev pričakujete. Za take primere smo v NI-BO d.o.o. oblikovali interni postopek za reševanje vaših pritožb ter predvideli tudi možnost izvensodnega reševanja morebitnih sporov.

 • stranke lahko pritožbe v zvezi z našimi ravnanji ali odločitvami podate ustno, pisno po pošti ali elektronski pošti agencija@ni-bo.si;
 • na vaše ustne pritožbe bomo skušali odgovoriti takoj, če pa bi želeli pisni odgovor na vašo ustno pritožbo, se naredi zapisnik, ki nadalje obravnavamo kot pisno pritožbo;
 • vaše pisne pritožbe bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času (najkasneje v roku 30 dni po prejemu).

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate. Lahko svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje izvajalcu IRPS PerSvet d.o.o. registriranega za izvensodno reševanje potrošniških sporov (odločba MGRT št. 323-38/2016-3 iz dne 02. 06. 2016).

NI-BO d.o.o. 2021 | Vse pravice pridržane